Author: Berezka, V.N.
Paper Title Page
THPMK008 Commissioning of the Storage Ring for the Kharkov Generator of X-Ray Radiation NESTOR 4307
 
  • A.A. Shcherbakov, V.P. Androsov, S.V. Bazarov, V.N. Berezka, O. Bezditko, A.V. Cherkashin, A.V. Gevchuk, P. Gladkikh, S.P. Gokov, A.N. Gordienko, V.A. Grevtsev, A. Gvozd, V.E. Ivashchenko, A.A. Kalamayko, I.I. Karnaukhov, I.M. Karnaukhov, V.P. Kozin, V.P. Lyashchenko, V.S. Margin, N.I. Mocheshnikov, M. Moisieienko, A. Mytsykov, F.A. Peev, O.V. Ryezayev, V.P. Sergienko, V.O. Shpagina, N.F. Shul'ga, V. Skomorokhov, D.V. Tarasov, V.I. Trotsenko, V.V. Tsyats'ko, A.Y. Zelinsky, O.P. Zolochevskij, O.D. Zvonarjova
    NSC/KIPT, Kharkov, Ukraine
  • J.I.M. Botman
    TUE, Eindhoven, The Netherlands
 
  During 2015-2017 the X-ray source NESTOR (New Electron STOrage Ring) based on a storage ring with low beam energy and Compton scattering of intense laser beam is under commissioning at the National Science Center "Kharkov Institute of Physics and Technology Institute" (NSC KIPT). The start-up of the injector and storage ring is one of the basic task for the facility commissioning. In the paper, the results of the NESTOR X-ray source 225 MeV electron storage ring commissioning are described and further plans are discussed  
DOI • reference for this paper ※ https://doi.org/10.18429/JACoW-IPAC2018-THPMK008  
Export • reference for this paper using ※ BibTeX, ※ LaTeX, ※ Text/Word, ※ RIS, ※ EndNote (xml)