JINR
Dubna, Moscow Region, Russia
Author
Akishin, P.G.
Borisov, V.V.
Bychkov, A.V.
Bychkov, A.V.
Donyagin, A.M.
Golubitsky, O.
Gusarova, M.
Ivanenko, I.A.
Karamyshev, O.
Karamysheva, G.A.
Kazarinov, N.Yu.
Khodzhibagiyan, H.G.
Kostromin, S.A.
Morozov, N.A.
Nikiforov, D.N.
Popov, D.V.
Samsonov, E.
Shandov, M.M.
Shemchuk, A.V.
Shirkov, G.
Shirkov, S.G.