National Institute of Metrology
Beijing, People's Republic of China
Author
Jin, S.
Wang, K.
Wang, Z.
Zhang, J.