Nichicon (Kusatsu) Corporation
Shiga, Japan
Author
Kawaguchi, H.
Kawaguchi, Y.