NSC/KIPT
Kharkov, Ukraine
Author
Andreev, O.E.
Androsov, V.P.
Bazarov, S.V.
Berezka, V.N.
Bezditko, O.
Bovda, O.M.
Bovda, V.O.
Bykhun, O.V.
Cherkashin, A.V.
Dovbnya, A.N.
Gevchuk, A.V.
Gladkikh, P.
Gokov, S.P.
Gordienko, A.N.
Grevtsev, V.A.
Guk, I.S.
Gvozd, A.
Ivashchenko, V.E.
Kalamayko, A.A.
Kalinichenko, A.I.
Kandybey, S.S.
Karnaukhov, I.I.
Karnaukhov, I.M.
Kononenko, S.G.
Kozin, V.P.
Ljashchenko, V.N.
Lyashchenko, V.P.
Margin, V.S.
Mocheshnikov, N.I.
Moisieienko, M.
Mytsykov, A.
Onishchenko, L.V.
Peev, F.A.
Repikhov, O.A.
Reuzayev, A.V.
Ryezayev, O.V.
Sergienko, V.P.
Shcherbakov, A.A.
Shpagina, V.O.
Shul'ga, N.F.
Skomorokhov, V.
Tarasov, D.V.
Trotsenko, V.I.
Tsyats'ko, V.V.
Ushakov, I.
Zelinsky, A.Y.
Zolochevskij, O.P.
Zvonarjova, O.D.