NTHU
Hsinchu, Taiwan
Author
Leou, K.C.
Luo, H.W.
Wang, P.