SCU
Chengdu, People's Republic of China
Author
An, Z.
Han, J.F.
Li, Z.
Zheng, G.Q.