Tsinghua University
Beijing, People's Republic of China
Author
Wang, W.
Zhang, H.