Universita' degli Studi di Milano e INFN
Milano, Italy
Author
Maero, G.
Panzeri, N.
Romé, M.